Air Toxics Partial Listing (6)
CAS_number pollutant_name category maac_ug maac_ppm HAP188
60004 Ethylenediamine tetraacetic acid B NE NE No
60117 Dimethyl aminoazobenzene A NE NE Yes
60128 Benzeneethanol C NE NE No
60242 MERCAPTOETHANOL,2- B 20 .006 No
60297 Ethyl ether C 120000 40 No
60344 Methyl hydrazine A .8 .0004 Yes
60355 Acetamide A NE NE Yes
60515 Dimethoate B NE NE No
61790 Rosin soap C NE NE No
62237 NITROBENZOIC ACID,P- B 40 .0059 No
62348 PM Acetate A 1 .00007 No
62384 Phenyl mercuric acetate, as Hg A .5 .000036 Yes
62533 Anilene B 152 .04 Yes
62566 Thiourea B NE NE No
62737 Dichlorvos A 10 .001 Yes
62759 N-Nitrosodimethylamine A NE NE Yes
63252 Carbaryl A 50 .006 Yes
64028 Acetic acid (Ethylenedinitrilo) tetra-, Tetrasodium salt C NE NE No
64175 Ethyl alcohol B 38000 20 No
64186 Formic acid C 900 .478 No
64197 Acetic acid C 2456 1 No
64675 Diethyl sulfate A NE NE Yes
65850 Benzoic acid C NE NE No
66251 Hexanal C NE NE No
66717 1,10-Phenanthroline B NE NE No
67175 Surfactant C NE NE No
67561 Methanol C 26216 20 Yes
67630 Isopropyl alcohol C 98339 40 No
67641 Acetone NS * * No
67663 Chloroform A 97 .02 Yes
67721 Hexachloroethane B 200 .02 Yes
68111 Acetic acid, mercapto- B 75 .02 No
68122 Dimethyl formamide B 600 .2 Yes
68608 Alkyd-phenolic type polymer C NE NE No
69727 Salicylic acid B NE NE No
69794 Maltose C NE NE No
603338 Triphenyl bismuth A NE NE No
608935 Pentachlorobenzene C NE NE No
611143 o-Ethyl toluene C NE NE No
614459 tert-Butyl peroxybenzoate C NE NE No
616477 1-Methyl, imidazole C NE NE No
617787 3-Ethylpentane C 17628 5 No
617947 1-Hydroxycumene C NE NE No
621647 n-Nitroso dipropylamine B NE NE No
622968 p-ethyl toluene C NE NE No
623916 Diethyl fumarate C NE NE No
624646 2-Butene-trans NS * * No
624839 Methyl isocyanate A .46 .0002 Yes
624895 Ethyl methylsulfide A NE NE No
625456 Methoxyacetic acid B NE NE No
625544 Propanoic acid, pentyl ester NS * * No
627203 2-Pentene (Z)- NS * * No
627930 Dimethyl adipate C 6000 NE No
628637 Acetic acid, pentyl ester C 53255 10 No
629389 Diethylene glycol monomethyl ether acetate NS * * Yes
629505 Tridecane B NE NE No
630104 Selenourea A 2 .00039 Yes
642920 Dimethyl disulfide B NE NE No
646048 2-Pentene (E)- NS * * No
646060 Dioxolane (1,3-) C NE NE No
657272 L-lysine hydrochloride NS * * No
660537 Boron (benzeneamine)trifluoro C NE NE No
680319 Hexamethylphosphoramide A NE NE Yes
681845 SILICIC ACID, TETRAMETHYL ESTER B 120 .02 No
682019 Tetrapropyl orthosilicate C 50000 20 No
684935 N-Nitroso-N-methylurea A NE NE Yes
688733 Tributyl tin, as Sn B 2 .00016 No
689974 Vinyl ethylene NS * * No
6317186 Methylene Bis(Thiocyanate) B NE NE No
6358856 Diaryanilide yellow NS * * No
6410135 2-Naphthalenol,1-((4-chloro-2-nitrophenyl)azo)- A NE NE No
6419198 Aminotri(methylenephosphonic acid) C NE NE No
6422862 Terephthalic acid, bis(2-ethylhexyl)ester C NE NE No
6424777 Perylene B NE NE No
6467170 Aniline, 3,4-dimethyl-2,6-dinitro-N-(1-ethylpropyl)- C NE NE No
6484522 Ammonium nitrate C NE NE No
6599773 Aluminosilicate fiber A .5 .0002 No
6646500 Plasticizers A NE NE No
6731368 Peroxide,(3,3,5-trimethylcyclohexylidene) bis((1,1-dimethylethyl) NS * * No
6740881 Cyclohexanone,2-(2-chlorophenyl)-2-(methylamine)-(+)-(9Cl) B NE NE No
6834920 Sodium metasilicate, anhydrous B NE NE No
6842155 1-Propene, tetramer B NE NE No
6846500 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol bis(2-methylpropanoate) C 500 * No
6868264 Diethylene glycol monoethyl ether acrylate B NE NE Yes
6876411 Acetoxysilane C NE NE No
6882291 Polyamide resin NS

No
60267461 Urea formaldehyde polymer A NE NE No
60303686 4-(1,1-dimethylethyl)phenol polymer of Sulfur chloride A NE NE No
60580612 Zinc compound C NE NE No
60676860 Silica-crystalline fused; fused quarts; fused sili A .5 .0002 Yes
60831803 Urea formaldehyde polymer A NE NE No
60864337 Alkyl aryl polyether C NE NE
61788327 Hydrogenated terphenyls NS NE NE No
61788769 Chloroalkanes A 50 NE
61788930 Dimethyl cocoamine NS

No
61789397 1-Propanaminium-3-amino-N (carboxymethyl)-n,n-dimethyl-, n-coco acyl derivativea, chloride, sodium salt A NE NE
61789513 Naphthenic acid, cobalt salt C 10 * No
61789864 Calcium petroleum sulfonate NS * * No
61789977 Tallow oil NS * * No
61790123 Tall oil NS * * No
61790338 Amines, tallow alkyl C NE NE
61790372 Tall oil fatty acids NS * * No
61790418 Trimethyl soya alkyl quarternary ammonium salt B NE NE No
61790474 Amines, rosin alkyl C NE NE
61790816 Lanolin,ethoxylated NS * * No
61790850 Ethoxylated N-tallow alkyltrimethylenediamine B NE NE No
61791148 Ethoxylated coconut oil alkyl amine C NE NE No
61791171 Amines, rosin, ethoxylated C NE NE
61791240 Polyoxyethylene soya amine B NE NE No
61791262 Polyoxyethylene tallow amines C NE NE No
61791444 2,2-Iminobisthanol, n-tallow alkyl derivatives A NE NE No
61991217 Cellulose C 500 NE No
61991228 Cellulose C 500 NE No
62476522 Etanol, 2,2'-iminobis-, polymer with oxirane C NE NE No
63022060 Xanthyllium-9-[2-(ethoxycarbonyl), phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethyl- moly NS * * No
63079674 Morpholine, phosphate C NE NE No
63148527 Dimethyl, phenyl methyl siloxane, trimethyl- terminated C NE NE No
63148572 Methyl hydrogen polysiloxane C NE NE No
63148629 Dimethyl siloxane A 20 .008 No
63148652 Polyvinyl butyral resin B 10 NE No
63231674 Silica gel C 1000 .313 No
63428831 Poly(hexamethylene, adipamide) Olefin modified B NE NE No
63449398 Chlorinated paraffin waxes & HC B NE NE No
63468133 2-Ethylhexyl methyl terephthalate C NE NE No
64176870 Polyoxypropylene glycol C 1000 NE No
64365237 Dimethyl polyethylene oxide polypropylene oxide siloxane NS * * No
64386669 Polyester Resin B NE NE No
64475850 Mineral Spirits C 35000 6 No
64553759 Acetyl Red B A NE NE No
64741419 Mineral spirits C 135000 30 No
64741442 Gas oil, blend C NE NE No
64741522 Petroleum distillate, light naphthenic mineral oil B NE NE No
64741533 Petroleum distillate,heavy napthenic A NE NE No
64741566 Vacuum residues (Petroleum) NS * * No
64741624 #6 Fuel oil A 50 NE No
64741657 Odorless mineral spirits C 35000 10 No
64741679 Catalytic reformer fractionator residues (petroleum) A * 1 No
64741680 Heavy aromatic naphtha C NE 2.5 No
64741793 Petroleum coke B 300 * No
64741851 Petroleum distillates C 7000 1.7 No
64741862 Petroleum middle distillate C 7000 * No
64741884 Petroleum distillates heavy paraffinic mineral oil B 100 NE No
64741895 Petroleum solvent, refined light paraffinic C NE NE No
64741964 Petroleum distillates, heavy naphthenic mineral oil B 100 NE No
64741975 Petroleum distillates, light naphthenic, mineral oil B NE NE No
64741986 Extracts, petroleum, heavy naphtha solvent A 3500 NE
64742047 Mineral oil B 100 NE No
64742069 Aromatic naphtha (C8-C13) A 50 NE No
64742194 Aliphatic petroleum distillate A NE NE No
64742309 Mineral seal oil B 2000 NE No
64742387 Clay-treated distillate C NE NE No
64742423 Clay-treated microcrystalline wax B 100 NE
64742439 Naphtha C 35000 NE No
64742467 Mineral seal oil B 2000 NE No
64742478 Isoparaffinic Petroleum Distillate B 15623 NE No
64742489 Naphtha, Heavy hydrotreated (petroleum) C 35000 7 No
64742490 VM&P Naphtha C NE NE No
64742525 Mineral oil,Hydrotreated heavy naphthenic C 500 NE No
64742536 Petroleum distillates hydrotreated light naphthenic mineral B NE NE No
64742547 Petroleum distillate, hydrotreated heavy paraffinic mineral B NE NE No
64742616 Aliphatic hydrocarbon B 40 * No
64742627 Residual oils A NE NE No
64742650 Petroleum solvent, dewaxing heavy paraffinic C NE NE No
64742810 Kerosene, hydrodesulfurized C NE NE No
64742887 Medium Mineral Spirits C 35000 NE No
64742896 VM & P Naphtha (C5-C11) C NE NE No
64742898 Aliphatic, Light Hydrocarbon Solvent C 40000 10 No
64742945 Aromatic Hydrocarbon Mixture >C9 B 7000 2 No
64742956 Aromatic hydrocarbon mixture >C9 B 7000 2 No
64742967 Heavy aliphatic naphtha C NE NE No
64742989 Aliphatic light hydrocarbon solvent B NE NE
64746467 Axarel(TM)32 B 1955 .29 No
64771728 Aliphatic hydrocarbon C 500 30 No
65636364 Isocyanate terminated polytetramethylene glycol prepolymer A .36 * No
65863038 Diazinon B 2 1.6x10E-04 No
65876951 Formaldehyde,polymer with 1,3-benzimidazole,(1,1biphenyl) A NE NE No
65990909 Coal tar A NE NE No
65996692 Mineral wool NS * * No
65996932 Coal tar pitch volatiles (benzene solubles) A 1 NE No
65997059 Rosin (wood) C NE NE No
65997060 Rosin, partially hydrogenated C NE NE No
65997117 Rosin,fumarated, polymer w/ pentaerythritol C NE NE No
65997151 Portland cement silicate NS * * No
65997173 Fiberglass B 100 NE No
65997184 Chemical frits (contains lead) NS * * No
66070595 Silica, amorphous fumed A 20 .008 Yes
66070619 Soya vegetable oil polymer NS * * No
66070620 Alkyd resin C 21300 5 No
66174310 Polymethylenepolyphenyl isocyanate NS * * No
66197782 3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxahexaconsan-1-ol, 26-(nonylphenoxy)-, dihydrogen phosphate C NE NE
66402684 Ceramic materials & wares, chemicals NS * * No
67256353 Silica, amorphous fumed A 20 .008 Yes
67517480 1,2,3,4,8-Pentachlorodibenzofuran A NE NE Yes
67562394 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofuran A NE NE Yes
67762872 Polyalkeneoxide modified polydimethylsiloxane B NE NE No
67762907 Catalyst amorphous silica A NE NE No
67762941 (7-8% Vinylmethylsiloxane)(dimethyl siloxane) copolymer, trimethylsilyl terminated C NE NE No
67785039 Tall oil polymer w/ formaldehyde & phenol A NE NE No
67801518 Isononanoic acid, cpd w/ 2,2',2"-nitrilotris(ethanol) (1:1) C NE NE No
67846337 Polyamine isomer C NE NE No
67922672 Benzoic acid, dehydrated castor oil,china wood oil, pentaerythritol, phthalic anhydride C NE NE No
67939724 1,2-Ethanediamine N,N'- bis-2-aminoethyl polymer with methyl oxirane & oxirane B NE NE
68002200 1,3,5-Trazine 2,4,6-Triamine polymer w/ methylated formaldeh NS * * No
68002255 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, polymer with formaldehyde, butylated B 12 NE No
68002448 Vinyl ester resin C NE NE No
68036975 Melamine resin NS * * No
68037514 Alkyltrimethylenediamines, ethoxylated cmpds with light petroleum distillates B NE NE
68037592 Dimethyl, methylhydrogen siloxane C NE NE No
68052233 Plasticizers A NE NE No
68081845 Alkyl glycidyl
Alkyl glycidyl
A NE NE
68083192 Dimethyl siloxane, dimethylvinyl-terminated NS * * No
68110394 Poly(oxy-1,2-ethandiyl)a,a'(cyclohexylimino)di-2,1-ethandiyl)bis(w-hydroxy-) C NE NE
68123182 Phenol 4,4'-(1-methylidene)bis- polymer with chloromethyl oxirane, methyl oxirane & oxirane B NE NE
68131408 Alkyloxypolyethyleneoxyethanol C NE NE No
68131840 Alkenes, ethylene manuf by cut , oligomers,polymer A NE NE No
68132194 Polyphosphonic acid compounds with ethoxylated coco-alkylamines C NE NE
68132478 Fatty acids, tall oil cpds w/ ethanolamine C 800 NE No
68140841 Brominated vinyl ester resin C NE NE No
68140987 4-Oxazalemethanol,4-ethyl 2-(8-heptadecenyl)-4,5-dihydro- A NE NE
68155099 Amides,coco-N-(3-(dimethylamino)propyl). N-oxides C NE NE
68171460 Acrylic copolymer C NE NE No
68186141 Rosin, methyl ester C NE NE No
68186903 Chrome antimony titanate A 5 NE Yes
68186970 Chromium cobalt iron black spinels A NE NE Yes
68186974 Chromium copper black spinels A NE NE Yes
68187495 Cobalt chrome oxide A 5 NE Yes
68187871 Glycerine/pentaerythritol/tall oil ester C NE NE
68309342 Imidazolium cods, 1-benzyl-4,5-dihydro-1-(hydroxyethyl)-2-nortall oil alkyl, chlorides C NE NE
68309819 Soybean oil, polymer w/vinyl toluene C NE NE No
68334305 Diesel Fuels B 2000 .28 No
68391117 Pyridine alkyl derivatives B 320 .1
68400715 2-Butenedioic (E-), polymer with methyl oxirane, oxirane & 1,2,3-propanetriol C NE NE
68410195 Fatty acids, C18-unsaturated dimers, monoesters with polyethylene glycol hydrogen phthalate esters with castor oil C NE NE
68410231 Polyamide resin NS

No
68410979 Lacquer diluent naptha NS

No
68410991 Fatty acids, C18-unsaturated, dimers, reaction products C NE NE No
68411201 Butyraldehyde aniline NS * * No
68413809 TEA borate C NE NE No
68424419 Polyamidoamine epoxy adduct C NE NE No
68425616 Naphthalenesulfonic acid, bis(1-methylethyl)compounds with cyclohexanamine C NE NE
68439452 Alcohols, C6-12, ethoxylated C NE NE
68439509 Ethoxylated alcohol (C12 - C14 alcohol) C 21705 5 No
68441098 Oxidized clay-treated microcrystalline wax with polyethylene A NE NE
68441178 Oxidized ethene homopolymer A NE NE
68442773 2-Butenediamide, (e-), N,N'-bis(2-(4,5-dihydro-2-nortall-oil alkyl-1-H-imidazol-1-yl)ethyl) derivatives A NE NE
68442977 1-H-Imidazole-1-ethanamine,4,5-dihydro, 2-nortall oil alkyl derivatives A NE NE
68457794 Zinc dialkyldithiophosphate A NE NE No
68458128 Modified alkyd vegetable oil NS * * No
68476255 Feldspar C NE NE No
68476346 Fuel diesel #2 B 2000 .28 No
68476857 Isobutane/propane propellant NS * * No
68476867 Hydrocarbon mixture B NE 20 No
68476960 Coal slag C 1000 * No
68477316 Distillate residue, low-boiling B NE NE No
68478615 1-H-imidazole 1-ethaneamine 4,5-dihydro-2-nornaphthenyl derivatives A NE NE
68479981 Diethyltoluenediamine B NE NE No
68492682 Vinyl ester resin C NE NE No
68511626 Nickel azo complex A .15 .000062 Yes
68512903 Diesel Fuels B 2000 .28 No
68515480 Phthalate esters C NE NE No
68515491 Phthalate ester NS

No
68515504 Dihexyl phthalate C 500 NE No
68526830 Isoalcohols, C7 - C9, mostly C8 C 26600 5 No
68527082 Polymerized C>10 a alkenes C NE NE
68527242 Hydrocarbon Resin C NE NE No
68551166 Mineral Spirits C NE 40 No
68551382 Balsams, copaiba sulfurized, silver salts C NE NE No
68551655 Polyol C NE NE No
68552410 Alkyd resin C NE NE No
68553004 Fuel Oil No. 6 C NE NE No
68554029 Polyphosphonic acid hydroxyethyl esters potassium salts C NE NE
68584225 Dodecyl benzene sulfonic acid C 20 15E-02 No
68602802 Aromatic Petroleum Distillate C 7000 NE No
68603087 Naphtha, Petroleum aromatic C NE NE
68603429 Coconut diethanolamide NS * * No
68608264 Sulfonic acids, petroleum, sodium salts A 50 NE No
68608662 Disodium lauroampho diacetate NS * * No
68608684 n-Coco-b-amino propionic acid NS * * No
68611449 Dichlorodimethylsilane, rxn products with silica A .5 .0002 No
68647610 Tertiary amylene A NE NE No
68648873 Linear alkylbenzene C NE NE No
68649376 Phosphonic acid,(iminobis(methylene)bis-) N-coco alkyl derivatives, ammonium salts
Phosphonic acid,(iminobis(methylene)bis-) N-coco alkyl derivatives, ammonium salts
C NE NE
68683136 Phenol 4,4'(1-methylethylidene)bis polymer with chloromethyl oxirane & a,a',a'',-1,2,3-propanetriyltris (w-hydroxypoly(oxy-(methyl 1,2-ethanediyl))) B NE NE
68821818 Polyoxypropylene glycol C 1000 NE No
68855549 Silica, amorphous -diatomaceous earth A 20 .005 No
68856304 1,3-Propanediamine N-9-octadecanyl (Z)-acetate B NE NE
68901053 Tripropylene glycol diacrylate C NE NE No
68909182 Pyridinium, 1-(phenylmethyl)-,ethyl methyl derivatives, chlorides A NE NE
68909206 1,1,1-trimethyl-n-(trimethylsilyl) silanamine C NE NE No
68910190 1,2-Ethanediamine-N-2-aminoethyl, ethoxylated propoxylated B NE NE
68910703 Imidazolium cpds 1-benzyl-4,5-dihydro-2-nortall oil alkyl 1-(2-tall oil amino ethyl) chlorides C NE NE
68937735 Carboxylic acids, di, C6-C12 cpds w/ ethanolamine C NE NE No
68951564 Hydroxy-terminated polybutadiene 2,4-tolylene diisocyanate polymer A NE NE
68951939 Diphenylsiloxane silanol terminated copolymer C NE NE No
68951995 Poly(dimethylsiloxane), vinyl terminated C NE NE No
68953093 Amine functional polyamine epoxy adduct A NE NE No
68953582 Quarternary ammonium cpds, bis (hydrogenated tallow alkyl) dimethyl-salt B 125 NE No
68953708 Triethanolamine bottoms (oxirane rxn products with ammonia distillation residues) B 100 NE
68956569 Terpene hydrocarbons B 11120 2
68956683 Vegetable oil NS * * No
68957620 n-Ethylperfluoroheptanesulfonamide B 2 NE Yes
68958601 Fluorinated alkyl alkoxylates B 2 NE No
68958612 Fluorinated alkyl alkoxylates B 2 NE No
68987633 Copper phthalocyanin Blue-2 C NE NE No
68989220 Sodium aluminosilicate C NE NE No
684234613 Glyceryl monooleate NS * * No